Unicert Sistem Belgelendirme 

Sistem Belgelendirme


SCC* / SCC** / SCCP / SCP Sertifikasyonu
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 45001/OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

 

Şirketler için Alman SCC Belgesi

SCC Sertifikası (Safety Certificate Contractors), büyük sanayi sahalarında çalışan müteahhitler için iş sağlığı, güvenliği ve çevre standartlarına uyumu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu sertifika, ihalelere katılma hakkı kazanmak, yönetim süreçlerini iyileştirmek, güvenlik bilincini artırmak ve yasal uyumu sağlamak için gereklidir. Sertifika Kuruluşları üç versiyon sunar: SCC* küçük şirketler için, SCC** büyük şirketler için ve SCCP, petrokimya endüstrisi için belirli gereksinimleri karşılayan şirketler için. Sertifikasyon, yerinde denetimler ve güvenlik yönetimi ile ilgili belirli kriterlerin karşılanmasını içerir.

Ayrıca, SCC belgelendirme süreci; iş kazalarının azaltılması, iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi, yasal uyumluluk ve rekabet avantajı sağlama gibi önemli faydalar sunar. Sertifikasyon aşamaları, ön denetim, belge incelemesi, yerinde denetim ve belge takibi gibi adımlardan oluşur.

Sertifika Kuruluşlarının sunduğu SCC Sertifikası, sadece iş sağlığı ve güvenliği değil, aynı zamanda çevresel uyumu da kapsar. Bu sertifikasyon, firmaların çalışanlarını, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı daha güvenli hale getirmesini sağlar. Ayrıca, SCC belgesi alan firmalar, iş güvenliği ve çevre koruma konularında yüksek standartları yerine getirdiklerini kanıtlar, bu da müşteri ve iş ortakları nezdinde güvenilirliklerini artırır.

SCC sertifikasyon süreci, ön denetim, belge incelemesi, yerinde denetim ve periyodik izleme gibi aşamaları içerir. Bu süreçte, şirketlerin güvenlik yönetim sistemleri, risk değerlendirmeleri ve çalışan eğitimi gibi kritik unsurlar değerlendirilir. Başarılı bir SCC sertifikasyonu, iş kazalarını azaltmanın yanı sıra, firmaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine ve endüstri standartlarına uygunluğunu göstermesine yardımcı olur.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001, sunulan ürün veya hizmetin bütün proseslerinin kalite prensipleri çerçevesinde ve süreklilik içerisinde yönetildiğini garanti altına alan bir yönetim sistemidir.

Mevcut piyasa şartlarında ayakta kalmak sadece müşterinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tüm sektörlerde tam anlamıyla karşılayan ürün ve servis sunmakla mümkündür. Bu amaca ulaşmak için, en çok tercih edilen ve en yaygın yöntem, tasarımdan pazarlamaya, ürün/hizmete kadar olan ve devamlı ilerleme amacıyla satış sonrası servislerinin bütün aşamalarını kapsayan ISO 9001 kalite yönetim sistemini uygulamaktır.

Kalite Yönetim Sisteminin (ISO 9001) yararları:

 • Ulusal ve uluslararası rekabet avantajı sağlar,
 • Tasarrufu, verim oranını ve karlılığı arttırır,
 • İletişimi güçlendirir,
 • Firmanın imajını güçlendirir,
 • Ürün/Servis güvenilirliği sağlar,
 • Müşteri odaklı çalışmayı teşvik eder,
 • Personelin motivasyonunu artırır,
 • Süreç yaklaşımıyla süreç yeterliliğini arttırır,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerle, firmanın kültürü olarak süreçlerin devamlı ilerlemesine olanak sağlar,
 • Kalite problemleri yüzünden kaynaklanan ekonomik ve diğer türlü kayıpların önlenmesini sağlar,
 • Maliyetleri düşürür,
 • İç pazarda ve ihracatta firmaya müşteriler tarafından kolayca kabul edilirlik sağlar,
 • İzlenebilirlik ve değerlendirme kolaylığı sağlar,
 • Gelişen alanları tanımlamaya olanak tanır,
 • Büyüklük ve sektör fark etmeksizin her firmada uygulanabilir.


 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001; üretim veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm süreçlerin, çevre mevzuatı ve diğer yasal gereklilikler çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir. Kuruluşlarda üretim ve diğer faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkabilecek çevre etkilerinin tüm dünyayı etkilediği ve dünyanın doğal kaynaklarının sınırsız olmadığı, genel olarak kabul edilen bir gerçektir.
Artık dünya pazarlarında yer alabilmek, insana ve çevreye verilen değer ile mümkün olabilmektedir. Tüketiciler, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini talep etmekte ve çalıştığı kuruluşların bu konuya duyarlılığını sorgulamaktadır.

Bu gelişmeler, kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutmalarını ve çevre uygulamalarını sürekli iyileştirmelerini sağlayacak yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) Yararları:

 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumu sağlar.
 • Uluslararası rekabette avantaj sağlar.
 • Kuruluş itibarı ve pazar payını arttırır.
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı olunmasını, kaza vb. olayların azaltılmasını sağlar.
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını sağlar.
 • Girdi malzeme ve enerji kullanımında tasarruf sağlar.
 • Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınmasıyla hammaddenin ekonomik kullanımını sağlar ve üretim maliyetlerini düşürür.


 

ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000; gıda tedarik zincirindeki mevcut ve potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, bunların kontrolü için önlemlerinin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve analizi, uygulamaların sürekli iyileştirilmesi için uygulanan bir yönetim sistemidir.
Günümüzde gıda güvenliği, bütün dünyanın ilgilendiği bir konu haline gelmiştir. Gıda yoluyla taşınan salgın hastalıkların yalnızca insan hayatı üzerinde değil, kuruluşlar ve ülkelerin ekonomileri üzerinde bırakabileceği yıkıcı etkiler son derece fazladır.

Her yıl, dünyanın her yerinde yüzlerce insan gıda zehirlenmesi sonucunda hastalıklara yakalanmakta ve gıda üreticisi kuruluşlar yüklü miktarda tazminatlar ödeyerek, kuruluşların itibarında ölçülemeyecek büyüklükte zararlarla karşılaşmaktadırlar.

Kalite ve gıda güvenliğin garanti altına alınması, "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşların devamlılığı için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu nedenle risk yönetimi; restoranlar ve catering hizmeti veren kuruluşları, paketleme hizmeti veren kuruluşları, gıda üretimi ve ilgili faaliyetlerde kullanılan ekipman ve kimyasal üreticileri ile haşere kontrolü, temizlik, taşıma ve lojistik gibi hizmet kuruluşları da dahil olmak üzere, piyasada konumunu korumak isteyen tüm kuruluşlar için şart haline gelmiştir.

Ara ve nihai tüketiciler, ihtiyaç duydukları garantiyi sağlayabilecek, güvenilir kuruluşları tercih etmektedir. Kuruluşlar bu güveni, bütün proseslerini kapsayan ve etkin olarak uygulanan bir gıda güvenliği yönetim sistemleri olduğunu kanıtlayarak kazanabilirler.
ISO 22000, global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir ve uluslar arası bir standarttır. ISO 22000, ulusal standartlara uyum konusunda altyapı sağlar ve mevcut Gıda güvenliği standartları şartlarının çoğunu kapsar. ISO 22000’in yapısı, ISO 9001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur.

Gıda Güvenliği Sistemi (ISO 22000) Yararları:

 • Müşterilere ürünlerin hijyenik ve güvenli şekilde üretildiğine dair güven verilmiş olur.
 • Gıda ürünlerinin üretim aşamalarında gerekli tüm önlemlerin alındığını gösterir.
 • Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımını öngörür.
 • Gıda tedarik zinciri boyunca, kaynak optimizasyonu sağlar.
 • Tüm kontrol önlemleri için tehlike analizi yapılmasını sağlar.
 • Ürünlerin kalitesini geliştirir, ürüne olan güveni arttırır, güvenli olmayan ürünlerin üretimi ve satışı riskini azaltır.
 • Muhtemel tehlikeleri önleyerek güvenilir gıda üretilmesini ve müşteriye ulaştırılmasını sağlar.
 • Ürünlerin kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişi sağlar.
 • Müşteri şikayetlerinin azaltılmasını ve böylelikle zaman ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlar.
 • Üretimde ve ürünlerde potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir.
 • Fire ve iadelerden kaynaklanan maliyetleri azaltır.
 • Yerel otorite ile gıda güvenliği konusunda daha iyi ilişkiler geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı ile rekabet gücünün arttırılmasını sağlar.


 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

EN16001 gibi bölgesel ve ulusal standartlardan sonra yayımlanan ilk global enerji yönetim standardı olma özelliğini taşır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerji ihtiyaçlarının tespit edilmesi, tüketimlerinin ölçülmesi ve kayıt altına alınması için gerekli olan süreç ve performansların oluşturulmasını içerir. Enerjinin sistematik yönetimi yoluyla maliyet, sera gazı emisyonu gibi diğer çevresel etkilerin azaltılmasını ve enerji bilincinin oluşturulmasını sağlamayı amaçlayan bir yönetim sistemidir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyona uygulanabilir. Enerji yönetim sistemi için hazırlanmış olan bu standart bağımsız olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır ancak istenirse diğer yönetim sistemleri ile bir arada ya da entegre edilmiş şekilde de uygulanabilir.

Enerji Yönetimi Sistemi (ISO 50001) Yararları:

 • Enerji verimliliğinin arttırılması
 • Maliyetlerin azaltılması ile rekabet avantajı sağlar.
 • Çevre performansının geliştirilmesi
 • Enerji güvenliği riskini azaltır.
 • Enerji kaynaklarının yönetimi konusunda iletişimi kolaylaştırır ve şeffaflık sağlar.


 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001; kuruluşlarda bilgi güvenliğinin sağlanması ve sistemin sürekli iyileştirilmesi için uygulanan bir yönetim sistemidir.
Kuruluşlar için bilgi, diğer önemli ticari varlıklar gibi, değeri yüksek olan ve bu nedenle korunması gereken bir varlıktır.
Bilgi güvenliği sistemi bilgiyi; ticari olarak sürekliliği sağlamak kayıpları en aza indirmek, fırsatların ve yatırımların dönüşünü en üst seviyeye çıkartmak için tehlike ve tehditlerden korur.
Bilgi; kağıt üzerinde, elektronik ortamda saklanabilir, posta yoluyla veya elektronik olarak gönderilebilir, film olarak gösterilebilir veya sözlü olarak ifade edilebilir.
Bilgi hangi biçimde olursa olsun, uygun bir şekilde korunmalıdır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) Yararları:

 • Bilgi güvenliğine önem verildiğini gösterir.
 • İşin devamlılığını sağlar.
 • Müşterinin güveni kazanılır.
 • Yasal mevzuatlara uyulmuş olunur.
 • Rekabet gücünün, nakit akışının, karlılığın, yasal yükümlülüklerin ve ticari imajın korunması ve sürdürülmesini sağlar.
 • Bilgi sistemlerini ve ağları, bilgisayar destekli sahtekârlık, casusluk, sabotaj ile yangın ve sel gibi tehdit ve tehlikelerden korur.


 

ISO 45001/OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 / OHSAS 18001, kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için uygulanan bir yönetim sistemidir.
Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001 / OHSAS 18001) Yararları:

 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumu sağlar.
 • İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltarak karlılığı arttırır.
 • Motivasyon ve katılımı arttırır.
 • Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı olunmasını, kaza vb. olayların azaltılmasını sağlar.
 • Kazaların neden olduğu üretim duruşlarında ve malzeme kayıplarında azalma sağlar.


 

ISO 13485 Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485; ISO 9001:2015 standardı baz alınarak oluşturulan ve tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren bir yönetim sistemidir.
Bu standart, tıbbi cihazların sağlanması konusunda çalışan üreticiler, distribütörler, ithalat ve ihracatçıların. tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken kuruluşlar için, kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar.

Medikal Sektörde Kalite Yönetim Sistemi (ISO 13485) Yararları:

 • Ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlar.
 • Ekonomiklik sağlar, etkinlik ve karlılığı artırır.
 • Ürün/hizmet güvenilirliği sağlar.
 • Maliyetleri düşürür.
 • İhracatta ve iç pazarda kuruluşun müşteri tarafından kolayca kabul edilebilirliğini sağlar.
 • İzlenebilirlik için kolaylık sağlar.


 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi; ISO (International Organization for Standardization) tarafından 2004 yılında yayınlanan ISO 10002 standardı, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sürekli kılınabilmesi amacıyla müşteri şikâyetlerinin sistematik bir şekilde yönetilmesine kılavuzluk etmektedir. Bu standart bir kuruluşta tek başına kurulup uygulanabileceği gibi, ISO 9001 sisteminin bir parçası şeklinde uygulanması da mümkündür.
ISO 10002 standardı; müşteri şikâyeti alındığında sistemin nasıl yönetilmesi gerektiğini, şikâyetten kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliğini memnuniyete dönüştürmenin yollarını, müşterilerine beklentilerinin de ötesinde hizmet sunmayı hedefleyen şirketlere rehberlik etmektedir. Bu standart, müşteri şikayetlerine yönelik yeni bir bakış açısı kazanılmasına ve bu sayede müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik yeni kazanımlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (ISO 10002) Yararları;

 • Her bir müşteri şikâyetlerinin, aynı hatayı bir kez daha tekrarlamamamız için birer fırsat olduğunu n düşünülmesini sağlar,
 • Şikâyet eden müşterinin hiç şikayet etmeyen müşteriden çok daha değerli olduğunu öğretir.
 • Şikayetin etkin bir şekilde çözülmesi sonucunda müşterimizde bırakacağı olumlu etkinin önemini öğretir,
 • Şikâyetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alan-ların tespit edilmesini sağlar.
 • Kuruluşun, şikayetleri tutarlı, sistematik bir şekilde şikayetçiyi ve kuruluşu tatmin edecek tarzda çözme kabiliyetini arttırabilir.